Cụ Cố Trần Bảo Như

Cụ Cố Trần Bảo Như

Ông ơi:

  Ông nay đang ở Niết Bàn
  Ông nhìn xuống cõi,Ta Bà mà xem
  Cõi này đã khác xửa xưa
  Đâu còn những cảnh sớm trưa nhọc nhằn
  Nhà cửa, nay đã xây cao
  Bao nhiêu đường xá mở mang phố phường
  Dân tình cuộc sống rộn ràng
  Tới mùa Trẩy Hội rộn ràng cùng nhau
  Nhà ông nay đã xây cao
  Con con cháu ,cháu vui tươi đầy nhà
  Anh em trên dưới thuận hoà
  Gần xa vang tiếng, nhà ta Ông à
   Năm nay trên, Mạng toàn cầu
   Chữ Tân Hồng Thái ,vang lừng Năm Châu

Hảo Trần -Tháng 3 /2014