Hình Tượng & Ý NghĩaTháp Cửu phẩm Liên Đài

Hình ảnh

THÁP CỬU PHẨM LIÊN HOA – NÉT ĐỘC ĐÁO TRONG KIẾN TRÚC PHẬT GIÁO VIỆT NAM
  Lượt xem : 1134

Cửu phẩm liên hoa - tòa tháp hoa sen 9 tầng (cối kinh) là công trình Phật giáo độc đáo chỉ có duy nhất ở Việt Nam. Hiện ở nước ta chỉ còn 3 tòa tháp Cửu phẩm liên hoa bằng gỗ có thể quay được, mang giá trị nghệ thuật tạo hình cao và ý nghĩa tổng hoà của nhiều dòng tư tưởng Tông giáo. Các tòa tháp này được dựng vào thế kỷ 17,18, tại ba ngôi chùa là: chùa Bút Tháp (Bắc Ninh); chùa Giám và chùa Động Ngọ (Hải Dương).

 

Tòa Cửu phẩm liên hoa ở chùa Bút Tháp

 

 

Từ TP. Bắc Ninh, theo quốc lộ 38 khoảng 13km về phía nam đến thị trấn Hồ, rẽ phải đi tiếp theo tỉnh lộ 282 khoảng 6km nữa, du khách sẽ tới chùa Bút Tháp nằm bên bờ sông Đuống (xã Đình Tổ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh). Chùa có tên chữ là "Ninh Phúc Thiền Tự", được khởi dựng vào khoảng thế kỷ 17, theo kiểu "Nội công ngoại quốc", gồm: Tam Quan, gác chuông, Tiền Ðường, Thiêu Hương, Thượng Điện, nhà Tích Thiện Am, nhà Trung, phủ thờ, hậu đường. Trong kiến trúc tổng thể, đáng chú ý là nhà Tích Thiện Am chồng diêm 3 tầng 12 mái. Bên trong nhà đặt tháp Cửu phẩm liên hoa được dựng vào năm 1739, bằng gỗ, màu cánh sen, cao 7m với 8 mặt cắt đều nhau thể hiện 8 phương của nhà Phật. Tháp bao gồm 9 tầng như 9 đài sen tượng trưng cho 9 cấp tu hành chính quả của Phật giáo và được chạm những bức phù điêu liên quan đến nhà Phật, tạo nên một bức họa mang giá trị nghệ thuật tạo hình đặc sắc. Điểm đặc biệt của tòa tháp này là nó có thể quay. Tương truyền rằng, cứ mỗi vòng quay thì lời tụng kinh sẽ được nhân lên thành 3.542.400 lần, để người niệm Phật mau đạt tới chính quả.

  Tòa Cửu phẩm liên hoa ở chùa Giám

 

Nằm cách chùa Bút Tháp khoảng 16km về phía đông nam là chùa Giám (Nghiêm Quang Tự) thuộc xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương. Năm 1336, chùa được khởi dựng trên nền đất trống nằm ở phía đông huyện Cẩm Giàng, thờ Đại danh y Tuệ Tĩnh. Năm 1790, chùa được di chuyển đến vị trí hiện nay, cách vị trí cũ gần 7km về phía tây. Quan sát quần thể kiến trúc chùa Giám, từ Tam quan, Chính Điện, Tiền Đường, Thượng Điện, nhà khách, Nghè Giám, Hậu Đường đến nhà Phẩm…; du khách sẽ thấy toát lên vẻ đẹp cổ kính, ẩn chứa trong đó nhiều tầng văn hóa giá trị. Trong đó, nhà Phẩm là công trình nổi bật nhất với chiều cao trên 10m gồm 3 tầng mái lợp ngói vẩy cá, góc mái uốn cong hình đuôi rồng. Bên trong nhà có tòa tháp Cửu phẩm liên hoa được chế tạo vào cuối thế kỷ 17, bằng gỗ, màu cánh sen, cao trên 5m với 6 mặt cắt đều nhau. Tháp có 9 tầng, mỗi tầng gắn 18 pho tượng Bồ Tát bằng đồng ngự trên đài sen có chạm khắc những họa tiết sinh động.

         Tòa Cửu phẩm liên hoa ở chùa Động Ngọ

 

Nằm cách chùa Giám khoảng 32km về phía đông nam là chùa Động Ngọ (chùa Cửu Phẩm) thuộc thôn Cập Nhất, xã Tiền Tiến, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương. Căn cứ vào văn bia ở chùa Động Ngọ, chùa có tên chữ là “Linh Ứng Tự”, được dựng vào thời nhà Đinh theo sắc chỉ vua ban năm 971. Sang thế kỷ 17, chùa được mở rộng và phát triển thành trung tâm Phật giáo lớn của dòng Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử ở nước ta. Quần thể kiến trúc chùa hiện nay bao gồm: Tam quan, Chùa chính, Tiền Đường, Thượng Điện, nhà Phẩm, nhà Tổ, nhà Tăng, nhà khách, nhà thờ Mẫu..., trong đó, nhà Phẩm được thiết kế theo kiến trúc đình, đền truyền thống với 2 tầng, 8 mái. Trong nhà Phẩm có tòa tháp Cửu phẩm liên hoa được dựng vào năm 1692, bằng gỗ, màu đỏ tươi, cao hơn 5m, được thiết kế theo kiểu "thượng thu hạ thách" (tức là càng lên cao càng nhỏ lại để tạo độ vững chãi). Tháp có 6 mặt cắt đều nhau, bao gồm 9 tầng giống như 9 bông hoa sen xếp chồng lên nhau. Ở mặt cắt mỗi tầng gắn 3 pho tượng Phật bằng gỗ thếp vàng ngự trên đài sen; ở giữa là tượng Phật A Di Đà, hai bên là tượng Quan Âm Bồ Tát và Thế Chí Bồ Tát hoặc tượng Văn Thù Bồ Tát và Phổ Hiền Bồ Tát.

 

Cửu phẩm liên hoa không chỉ mang thông điệp từ bi, vị tha, bác ái của đạo Phật mà còn thể hiện sự phát triển của dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử ở nước ta. Sự hiện diện của các tòa tháp Cửu phẩm liên hoa ở Việt Nam một lần nữa khẳng định nghệ thuật điêu khắc đỉnh cao ở nước ta vào cuối thế kỷ 17, 18.

 

Nguồn: TCDL

 

 

Tháp Cửu phẩm Liên Đài

Không tìm thấy bình luận.

Bình luận mới

CUU TOWER PRODUCTS CONTACT UNITED - THE ARCHITECTURAL FEATURES ORIGINAL VIETNAM BUDDHISM 
 
The lotus Nine - 9 storey tower lotus (prayer wheels) is a unique Buddhist works only in Vietnam. Currently in our country only 3 towers Nine lotus wood products can be turned, a value higher visual art and general sense of more air flow Apostolic Catholic thought. The tower was built in 17,18 century, at three temples are: But Thap Pagoda (Bac Ninh); The chief temple and pagoda Horse (Hai Duong). 
 
 
Nine buildings in the lotus But Thap Pagoda 
 
 
From city. Bac Ninh, along Highway 38 about 13km south of the town of Lake, next right turn Provincial Highway 282 approximately 6km addition, visitors will come to But Thap Pagoda is located on the banks of the Duong River (Dinh To Commune, Thuan Thanh district, Bac Ninh province). Temple, whose letter is "Zen Ninh Phuc Tu", is starting up in the 17th century, in a "Cabinet of foreigners", including: Tam Quan, steeple, Money Road, Thieu Huong, Shanghai Electric, the Tich Thien Am, the Central government church apse. In the overall architecture, notably the Am Tich Thien 3 matches husbands 12th floor roof. Nine towers located inside the lotus was built in 1739, wood, colored lotus, 7m high with 8 equal sections showing 8 of the Buddhist way. Including 9-storey tower as 9 9 lotus symbolizes the end result of the practice of Buddhism and carved reliefs relating to Buddhism, creating a valuable painting brings unique visual art. A special feature of this tower is that it can go. Legend has it that, for every rotation, the words chanting will be up to 3.5424 million person times, to the Buddhist concept quickly achieve the results. 
 
   Nine buildings in the lotus temple Directors 
 
But Thap Pagoda is located about 16km southeast of the Temple Director (Nghiem Quang Tu) Cam Son commune, Cam Giang district, Hai Duong province. In 1336, the temple was started up on the bare ground to the east of Cam Giang District, Great physician Tue Tinh church. In 1790, the temple was moved to its current location, near 7km from the old location to the west. Observe temple architectural ensemble director, from Tam views, The Power, Money Road, Shanghai Electric, guest houses, Nghe Director, to the Cart ... Post Road; 'll find exudes ancient beauty, hidden in many floors that cultural values​​. In particular, the Cart is the most prominent building with a height of over 10 meters, including 3 fish scale roof tile roof, roof angle bend dragon tail. Inside the house there is a lotus Nine towers were built in the late 17th century, wood, colored lotus, 5m high with 6 equal sections. Tower has 9 floors, each linked 18 bronze statues of Bodhisattva seated on lotus carved vivid patterns. 
 
          Nine buildings in the lotus temple Horse Cave 
 
Located about 32km chief temple to the southeast is the Horse Cave Temple (Temple Nine Cart) updated hamlet, Tien Tien Thanh Ha district, Hai Duong province. Based on the Horse Cave inscription in the temple, the temple is called the word "Linh Ung Tu", the follow up to the Dinh Dynasty emperor edict Sang year 971.-17th century, the temple was expanded and developed into a center Zen Buddhism of Truc Lam Yen Tu in our country. Buddhist architectural complex currently includes: Three related, the Pagoda, Tien Road, Shanghai Electric, the Product, the group, the increase, guest houses, churches ... form, in which the home is designed in Cart architecture houses, temples traditional 2 storey, 8 roof. In the Cuu Cart with the lotus tower was built in 1692, wood, bright red, more than 5 meters high, was designed in a "challenging upper lower income" (ie, as high up as small to produce steadiness). Tower has 6 equal sections, including 9 stories like 9 lotus flower stacked. In each section attached 3-story wooden statue of Buddha seated on a lotus gilded; in the middle of the Amitabha Buddha, flanked by Avalokitesvara Bodhisattva statue and Strength Bodhisattva or Bodhisattva Manjushri statues and Bodhisattva Samantabhadra. 
 
Nine lotus not only the message of compassion, altruism, compassion of Buddhism but also the development of Truc Lam Yen Tu Zen in our country. The presence of the lotus tower Mekong in Vietnam again confirmed sculpture peak in our country in the late 17th century, 18. 
 
Source: TCDL