Ông Trần Bảo Hải Thăm Quan , Du Lịch Hà Nội - Năm 2008