Giới thiệu Những Bài thơ của cụ cố Trần Bảo Như

( Do ông Trần Bảo Toàn - sưu tầm )

新 日 一
 Tân Hồng Thái
Những Bài Thơ của Cụ Cố Trần Bảo Như

Thơ Tự Trào

Hoa Việt anh em vốn một nhà
Bắt đầu kháng chiến đã tham gia
Luôn luôn công tác không ngừng việc
Thấm thoát năm nay tuổi đã già

Thấm thoát năm nay tuổi đã già
Lơ mơ thần bệnh vẫn thăm qua
Vun vớt trong lòng tơ mọi lối
Việc ngoài xã hội , việc trong nhà

Việc ngoài xã hội , việc trong nhà
Đấu tranh tư tưởng bước đường xa
Sao cho trong ấm ngoài êm được
Cũng phải tham gia dám kể già

Cũng phải tham gia dám kể già
Cho tròn nhiệm vụ mới là ta
Vừa năm nhân khẩu sao no đủ
Giữ được gia truyền nối nghiệp cha


 Trần Bảo Như Thơ Chống Mỹ

Gớm Thay Mỹ Diệm nó gây đường

Ngoại Cảm dần dà đến ngoại thương

Phủ tạng điều hòa cho khỏe mạnh

Khử phong trừ độc đủ nhều phương .Đông Y Chống Mỹ


Đông Tây khăng khít mối Liên Tâm

Chẳng sợ Hoa Kỳ giống Ngoại Sâm

Bách Hợp sưu tầm gom kế hoạch

Tâm Thần ổn định đúng phương châm

Dao cầu chém cổ quân Ô Tặc

Thuyền Tán dừ xương lũ Lục Dâm

Nam Bắc Đương Quy nền thống nhất

Liên Kiều xã hội tiếng vang ầm .


Trần Bảo Như 1962

Thơ Chống Pháp

Ầm ầm nghe tiếng gọi non sông
Hăng hái quân dân quyết một lòng
Gậy tày giáo mác gia công đánh
Đại bác , tàu bay , chẳng hãi hùng
Kết cục Điện Biên vang tiếng nổ
Việt Nam nổi tiếng khắp Tây Đông

 Trần Bảo Như­ - 1959Thơ Chúc Tết

Hoa Đào Đua Nở Mừng Xuân
Chúc Nhau Vui Mạnh Hòa Bình
Chúc Nhau Công Tác
Tiến Hành Mạnh Thêm !

Trần Bảo Như - Xuân 1961


Giáo Huấn

  Nhớ ơn tổ ấm sinh thành
Có cây ,có gốc ,có cành ,có hoa
  Nhớ ngày mười ba tháng ba
Là ngày sinh nhật ngày ta ra đời
  Năm nay tuổi ngoài sáu mươi
Con con cháu cháu vui trong một nhà 
  Anh em trên thuận dưới hòa
Đến xuân trường thọ là ta vui lòng
  Nay nhân gió mát trăng trong
Ta đây khuyên nhủ mấy dòng vân vân
  Ở cho có nghĩa có nhân
Đem câu đạo đức suy gần rộng ra
  Vì người , người lại vì ta
Thân yêu đoàn kết mới là nhân sinh
  Mà trong kinh tế gia đình
Đừng nên lãng phí coi khinh của đời
  Chi tiêu vừa đủ thì thôi
Vung tay quá trớn lỡ rồi tay không
  Phải nên tính toán từng đồng
Điều hòa vừa đủ , phải trông mà làm
  Vệ sinh gìn giữ an toàn
Lau chùi sạch sẽ phong quang cửa nhà
  Thể thao thể dục mọi khoa
Ngày ngày luyện tập để mà dưỡng thân
  Sớm khuya văn hóa chuyên cần
Gia công học tập , dần dần tiến lên
  Tòng quân nghĩa vụ dân quyền
Giữ nhà , giữ nước , giữ miền đất đai
  Góp công , góp sức ,góp tài
Bên trong có ấm thì ngoài mới êm
   Gia phong con giữ lấy nề
Mọi điều giáo dục kể nên còn dài
  Ta nay tóm tắt mấy lời
Khuyên con , con chớ bỏ ngoài lỗ tai .

           Trần Bảo Như - 1964

Tân Hồng Thái Trân Trọng Giới Thiệu 

                 Quỹ Trái Tim Vàng Tân Hồng Thái

 

  Giáo Huấn                                                                                                   

   Nhớ ơn tổ ấm sinh thành

Có cây ,có gốc ,có cành ,có hoa

   Nhớ ngày mười ba tháng ba

Là ngày sinh nhật ngày ta ra đời

  Năm nay tuổi ngoài sáu mươi

Con con cháu cháu vui trong một nhà

  Anh em trên thuận dưới hòa

Đến xuân trường thọ là ta vui lòng

  Nay nhân gió mát trăng trong

Ta đây khuyên nhủ mấy dòng vân vân

  Ở cho có nghĩa có nhân

Đem câu đạo đức suy gần rộng ra

 Vì người , người lại vì ta

Thân yêu đoàn kết mới là nhân sinh

  Mà trong kinh tế gia đình

Đừng nên lãng phí coi khinh của đời

  Chi tiêu vừa đủ thì thôi

Vung tay quá trớn lỡ rồi tay không

 Phải nên tính toán từng đồng

Điều hòa vừa đủ , phải trông mà làm

  Vệ sinh gìn giữ an toàn

Lau chùi  sạch sẽ phong quang cửa nhà

  Thể thao thể dục mọi khoa

Ngày ngày luyện tập để mà dưỡng thân

  Sớm khuya văn hóa chuyên cần

Gia công học tập , dần dần tiến lên

  Tòng quân nghĩa vụ dân quyền

Giữ nhà , giữ nước , giữ miền đất đai

  Góp công , góp sức ,góp tài

Bên trong có ấm thì ngoài mới êm

  Gia phong con giữ lấy nề

Mọi điều giáo dục kể nên còn dài

   Ta nay tóm tắt mấy lời

Khuyên con , con chớ bỏ ngoài lỗ tai .

                                    

                                   Trần Bảo Như -  1964

Thơ Tự Trào

 

Hoa Việt anh em vốn một nhà

Bắt đầu kháng chiến đã tham gia

Luôn luôn công tác không ngừng việc

Thấm thoát năm nay tuổi đã già

 

 Thấm thoát năm nay tuổi đã già

Lơ mơ thần bệnh vẫn thăm  qua

Vun vớt trong lòng tơ mọi lối

Việc ngoài xã hội , việc trong nhà

 

Việc ngoài xã hội , việc trong nhà

Đấu tranh tư tưởng bước đường xa

Sao cho  trong ấm ngoài êm được

Cũng phải tham gia dám kể già

 

Cũng phải tham gia dám kể già

Cho tròn nhiệm vụ mới là ta

Vừa năm nhân khẩu sao no đủ

Giữ được gia truyền nối nghiệp

                                                                            Trần Bảo Như

 

Thơ Chống Mỹ

Gớm Thay Mỹ Diệm nó gây đường

Ngoại Cảm dần dà đến ngoại thương

Phủ tạng điều hòa cho khỏe mạnh

Khử phong trừ độc đủ nhều phương .

                                                   Trần Bảo Như

Đông Y Chống Mỹ

 

Đông Tây khăng khít mối Liên Tâm

Chẳng sợ Hoa Kỳ giống Ngoại Sâm

Bách Hợp sưu tầm gom kế hoạch

Tâm Thần ổn định đúng phương châm

Dao cầu chém cổ quân Ô Tặc

Thuyền Tán dừ xương lũ Lục Dâm

Nam Bắc Đương Quy nền thống nhất

Liên Kiều xã hội tiếng vang ầm

                                                                   Trần Bảo Như 1962

 

Thơ Chống Pháp

 

Ầm ầm nghe tiếng gọi non sông

Hăng hái quân dân quyết một lòng

Gậy tày giáo mác gia công đánh

Đại bác , tàu bay , chẳng hãi hùng

Kết cục Điện Biên vang tiếng nổ

Việt Nam nổi tiếng khắp Tây Đông .

        

                         Trần Bảo Như­  - 1959

 

          新 日 一

           Tân Hồng Thái

Những Bài Thơ của Cụ Cố Trần Bảo Như                              

Thơ Tự Trào

Hoa Việt anh em vốn một nhà
Bắt đầu kháng chiến đã tham gia
Luôn luôn công tác không ngừng việc
Thấm thoát năm nay tuổi đã già

Thấm thoát năm nay tuổi đã già
Lơ mơ thần bệnh vẫn thăm qua
Vun vớt trong lòng tơ mọi lối
Việc ngoài xã hội , việc trong nhà

Việc ngoài xã hội , việc trong nhà
Đấu tranh tư tưởng bước đường xa
Sao cho trong ấm ngoài êm được
Cũng phải tham gia dám kể già

Cũng phải tham gia dám kể già
Cho tròn nhiệm vụ mới là ta
Vừa năm nhân khẩu sao no đủ
Giữ được gia truyền nối nghiệp cha
                                     Trần Bảo Như           Thơ Chống Mỹ

Gớm Thay Mỹ Diệm nó gây đường

Ngoại Cảm dần dà đến ngoại thương

Phủ tạng điều hòa cho khỏe mạnh

Khử phong trừ độc đủ nhều phương .
  
                          Trần Bảo Như
Đông Y Chống Mỹ


Đông Tây khăng khít mối Liên Tâm

Chẳng sợ Hoa Kỳ giống Ngoại Sâm

Bách Hợp sưu tầm gom kế hoạch

Tâm Thần ổn định đúng phương châm

Dao cầu chém cổ quân Ô Tặc

Thuyền Tán dừ xương lũ Lục Dâm

Nam Bắc Đương Quy nền thống nhất

Liên Kiều xã hội tiếng vang ầm

                          Trần Bảo Như 1962Thơ Chống Pháp

Ầm ầm nghe tiếng gọi non sông
Hăng hái quân dân quyết một lòng
Gậy tày giáo mác gia công đánh
Đại bác , tàu bay , chẳng hãi hùng
Kết cục Điện Biên vang tiếng nổ
Việt Nam nổi tiếng khắp Tây Đông .

                        Trần Bảo Như­ - 1959
Thơ Chúc Tết

Hoa Đào Đua Nở Mừng Xuân
Chúc Nhau Vui Mạnh Hòa Bình
Chúc Nhau Công Tác Tiến Hành Mạnh Thêm !
Trần Bảo Như - Xuân 1961
              Giáo Huấn

      Nhớ ơn tổ ấm sinh thành
Có cây ,có gốc ,có cành ,có hoa
     Nhớ ngày mười ba tháng ba
Là ngày sinh nhật ngày ta ra đời
    Năm nay tuổi ngoài sáu mươi
Con con cháu cháu vui trong một nhà 
     Anh em trên thuận dưới hòa
Đến xuân trường thọ là ta vui lòng
    Nay nhân gió mát trăng trong
Ta đây khuyên nhủ mấy dòng vân vân
     Ở cho có nghĩa có nhân
Đem câu đạo đức suy gần rộng ra
    Vì người , người lại vì ta
Thân yêu đoàn kết mới là nhân sinh
    Mà trong kinh tế gia đình
Đừng nên lãng phí coi khinh của đời
    Chi tiêu vừa đủ thì thôi
Vung tay quá trớn lỡ rồi tay không
    Phải nên tính toán từng đồng
Điều hòa vừa đủ , phải trông mà làm
   Vệ sinh gìn giữ an toàn
Lau chùi sạch sẽ phong quang cửa nhà
    Thể thao thể dục mọi khoa
Ngày ngày luyện tập để mà dưỡng thân
    Sớm khuya văn hóa chuyên cần
Gia công học tập , dần dần tiến lên
    Tòng quân nghĩa vụ dân quyền
Giữ nhà , giữ nước , giữ miền đất đai
    Góp công , góp sức ,góp tài
Bên trong có ấm thì ngoài mới êm
     Gia phong con giữ lấy nề
Mọi điều giáo dục kể nên còn dài
    Ta nay tóm tắt mấy lời
Khuyên con , con chớ bỏ ngoài lỗ tai .
                                     
Trần Bảo Như - 1964 - ................................ Tân Hồng Thái Trân Trọng Giới Thiệu - Tan Hong Thai proudly presents -htpt//tanhongthai165hangcap.com - Trang Của Họ Trần - Page family TRAN - Nơi Gặp Gỡ & Chia SẻTân Hồng Thái Trân Trọng Giới Thiệu - Tan Hong Thai proudly presentsTân Hồng Thái Trân Trọng Giới Thiệu - Tan Hong Thai proudly presents -htpt//tanhongthai165hangcap.com - Trang Của Họ Trần - Page family TRAN - Nơi Gặp Gỡ & Chia Sẻ